Báo cáo tài chính

BCTC Quí 1-2019 đăng ngày 18/4/2019

BCTC 2018:BCTC 2018: Đăng ngày 13/3/2019

  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 (Tải về: BCTCQ4) Ngày đăng: 19/01/2019
Báo cáo tài chính Quí 3-2018 Báo cáo tài chính Quí 3-2018(Tải về :  BCTCQui3 - Đã kí.rar ) Ngày đăng: 19/10/2018
Báo cáo tài chính Quí II 2015 Báo cáo tài chính Quí II 2015(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí I 2015 Báo cáo tài chính Quí I 2015(Tải về :  bao cao quy 1-2015 ban ken.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2014 Báo cáo tài chính năm 2014(Tải về :  Bao cao kiem toan 2014.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh quy 4-2014_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 Báo cáo tài chính Quý III năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh (1).docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét(Tải về :  bao cao soat xet - 2014_signed (2).pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 Báo cáo tài chính quý II năm 2014(Tải về :  BCTC_Q2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 Báo cáo tài chính Quý I năm 2014(Tải về :  bao cao quy 1-2014.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013(Tải về :  baocaokiemtoan.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 4-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 3-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013(Tải về :  bctc2013.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 2-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 báo cáo tài chính quý 1 năm 2013(Tải về :  bao cao quy 1-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2012 Báo cáo tài chính năm 2012(Tải về :  BCTC 2012.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 4 nam 2012 chuan.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012 Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh nam 2011chuan Bao cao tai chinh nam 2011chuan(Tải về :  bcaotcchuan2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 3-2011 Bao cao tai chinh quy 3-2011(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3-2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

Bao cao tai chinh ban nien 2011 Bao cao tai chinh ban nien 2011(Tải về :  Bao cao tai chinh ban nien 2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011 Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011(Tải về :  Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

bao cao ban giam doc + kiem toan 6 thang dau năm 2011 bao cao ban giam doc + kiem toan 6 thang dau năm 2011(Tải về : bcaovakiemtoan2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011 thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011(Tải về :  thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCTC-Q1-2011 BCTC-Q1-2011(Tải về :  BCTC-Q1-2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCQT-Q4.2010 BCQT-Q4.2010(Tải về :  BCQT-Q4.2010.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCSDV 2010 BCSDV 2010(Tải về :  BCSDV 2010.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Giai.trinh.thue.quy.3-2010 Giai.trinh.thue.quy.3-2010(Tải về :  Giai.trinh.thue.quy.3-2010.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh kiem toan nam gui CK 2010 Bao cao tai chinh kiem toan nam gui CK 2010(Tải về :  bcaotcktnamguiCK2010.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018
Báo cáo tài chính Quí 3-2018 Báo cáo tài chính Quí 3-2018(Tải về :  BCTCQui3 - Đã kí.rar ) Ngày đăng: 19/10/2018
Báo cáo tài chính Quí II 2015 Báo cáo tài chính Quí II 2015(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí I 2015 Báo cáo tài chính Quí I 2015(Tải về :  bao cao quy 1-2015 ban ken.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2014 Báo cáo tài chính năm 2014(Tải về :  Bao cao kiem toan 2014.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh quy 4-2014_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 Báo cáo tài chính Quý III năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh (1).docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét(Tải về :  bao cao soat xet - 2014_signed (2).pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 Báo cáo tài chính quý II năm 2014(Tải về :  BCTC_Q2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 Báo cáo tài chính Quý I năm 2014(Tải về :  bao cao quy 1-2014.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013(Tải về :  baocaokiemtoan.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 4-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 3-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013(Tải về :  bctc2013.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 2-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 báo cáo tài chính quý 1 năm 2013(Tải về :  bao cao quy 1-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2012 Báo cáo tài chính năm 2012(Tải về :  BCTC 2012.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 4 nam 2012 chuan.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012 Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh nam 2011chuan Bao cao tai chinh nam 2011chuan(Tải về :  bcaotcchuan2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 3-2011 Bao cao tai chinh quy 3-2011(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3-2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

Bao cao tai chinh ban nien 2011 Bao cao tai chinh ban nien 2011(Tải về :  Bao cao tai chinh ban nien 2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011 Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011(Tải về :  Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

bao cao ban giam doc + kiem toan 6 thang dau năm 2011 bao cao ban giam doc + kiem toan 6 thang dau năm 2011(Tải về : bcaovakiemtoan2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011 thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011(Tải về :  thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCTC-Q1-2011 BCTC-Q1-2011(Tải về :  BCTC-Q1-2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCQT-Q4.2010 BCQT-Q4.2010(Tải về :  BCQT-Q4.2010.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCSDV 2010 BCSDV 2010(Tải về :  BCSDV 2010.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Giai.trinh.thue.quy.3-2010 Giai.trinh.thue.quy.3-2010(Tải về :  Giai.trinh.thue.quy.3-2010.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh kiem toan nam gui CK 2010 Bao cao tai chinh kiem toan nam gui CK 2010(Tải về :  bcaotcktnamguiCK2010.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 Báo cáo tài chính bán niên 2018(Tải về :  BCTC daky.rar ) Ngày đăng: 14/08/2018

Báo cáo tài chính Quí 2-2018 Báo cáo tài chính Quí 2-2018(Tải về :  Báo cáo tài chính Q2 (Đã kí số).pdf ) Ngày đăng: 19/07/2018

BCTC quý 1năm 2018 BCTC quý 1năm 2018(Tải về :  BCTC_Q1.pdf ) Ngày đăng: 05/05/2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán(Tải về :  BCTC nam 2017.pdf ) Ngày đăng: 31/03/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017(Tải về :  BCTC 2017 up.pdf ) Ngày đăng: 31/03/2018

Báo cáo tài chính Quí IV 2017 Báo cáo tài chính Quí IV 2017(Tải về :  BCTC Q4.compressed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí III 2017 Báo cáo tài chính Quí III 2017(Tải về :  Báo cáo TC Q3.compressed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BCTC Bán niên 2017 BCTC Bán niên 2017(Tải về :  BCTC Bán niên 2017.compressed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí II 2017 Báo cáo tài chính Quí II 2017(Tải về :  BCTC_quy_II.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí I 2017 Báo cáo tài chính Quí I 2017(Tải về :  bao_cao_tai_chinh_quy_1_2017.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016(Tải về :  Bao cao tai chinh kiem toan 2016_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí III 2016 Báo cáo tài chính Quí III 2016(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3-2016_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo quản trị bán niên 2016 Báo cáo quản trị bán niên 2016(Tải về :  bao cao quan tri ban nien 2016.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo bán niên sau kiểm toán 2016 Báo cáo bán niên sau kiểm toán 2016(Tải về :  Bao cao ban nien sau kiem toan 2016.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí II 2016 Báo cáo tài chính Quí II 2016(Tải về :  Bao_cao_tai_chinh_quy II.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí I 2016 Báo cáo tài chính Quí I 2016(Tải về :  bao cao quy I. 2016.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015 (thay thế) Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015 (thay thế)(Tải về : bao cao tai chinh kiem toan 2015.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015(Tải về :  Doc1.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí III 2015 Báo cáo tài chính Quí III 2015 (Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3-2015.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

 

 

Báo cáo tài chính Quí II 2015 Báo cáo tài chính Quí II 2015(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quí I 2015 Báo cáo tài chính Quí I 2015(Tải về :  bao cao quy 1-2015 ban ken.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2014 Báo cáo tài chính năm 2014(Tải về :  Bao cao kiem toan 2014.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh quy 4-2014_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 Báo cáo tài chính Quý III năm 2014(Tải về :  bao cao tai chinh (1).docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét(Tải về :  bao cao soat xet - 2014_signed (2).pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 Báo cáo tài chính quý II năm 2014(Tải về :  BCTC_Q2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 Báo cáo tài chính Quý I năm 2014(Tải về :  bao cao quy 1-2014.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013(Tải về :  baocaokiemtoan.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 4-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 3-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013(Tải về :  bctc2013.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013(Tải về :  bao cao quy 2-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 báo cáo tài chính quý 1 năm 2013(Tải về :  bao cao quy 1-2013.docx ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2012 Báo cáo tài chính năm 2012(Tải về :  BCTC 2012.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 4 nam 2012 chuan.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012 Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh nam 2011chuan Bao cao tai chinh nam 2011chuan(Tải về :  bcaotcchuan2011.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bao cao tai chinh quy 3-2011 Bao cao tai chinh quy 3-2011(Tải về :  Bao cao tai chinh quy 3-2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

Bao cao tai chinh ban nien 2011 Bao cao tai chinh ban nien 2011(Tải về :  Bao cao tai chinh ban nien 2011.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

0220.6293.128 Yêu cầu báo giá