Báo cáo thường niên

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (vào mục quan hệ cổ đông/báo cáo thường niên)(Tải về :  BC quản trị 6 tháng (mềm)đã kí.pdf ) Ngày đăng: 02/07/2018

Báo cáo thường niên năm 2017(Tải về :  BCTN nam 2017.pdf ) Ngày đăng: 11/04/2018

Báo cáo quản trị công ty năm 2017(Tải về :  BCQT 2017 R1.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2016(Tải về :  Bao cao thuong nien 2016_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Tải về :  Bao cao quan tri nam 2014 ban ken_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2013(Tải về :  Bao cao thuong nien 2013 CTCP Song Da Cao Cuong(1).doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên 2012 CTCP Sông Đà Cao Cường(Tải về : Bao cao thuong nien 2012 CTCP Song Da Cao Cuong.7z ) Ngày đăng: 07/03/2018

SCL Báo cáo thừơng niên 2011 CTCP Song Da Cao Cuong(Tải về :  SC.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên 2010(Tải về :  bcaothuongnien.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên 2009(Tải về : ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo thường niên 2008 Báo cáo thường niên 2008(Tải về : ) Ngày đăng: 07/03/2018
0220.6293.128 Yêu cầu báo giá