Kết quả đại hội

Nghị quyết ĐH 2019 đăng ngày 26/4/2019

BB Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đăng ngày 26/4/2019

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(Tải về :  BB ĐH.pdf ) Ngày đăng: 27/04/2018

Nghị quyết số 378/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018(Tải về :  NQ.pdf ) Ngày đăng: 26/04/2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2016(Tải về :  BB.NQ.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội(Tải về :  Bien ban va Nghi Quyet.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 480/NQ-HĐQT ngày 24/11/2014 (Tải về : Kế hoạch SXKD 2014 điều chỉnh.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết số 480/NQ-HĐQT ngày 24/11/2014 về điều chỉnh kế hoạch 2014 và kế hoạch tạm ứng cổ tức(Tải về :  (TRÍCH) Nghị quyết T11-2014.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2014(Tải về :  Ket qua.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Biên bản Đại hội CĐ thường niên 2013(Tải về :  Bien ban DH 2013.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên 2013(Tải về :  Nghi quyet.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết 2012(Tải về :  Nghiquyet2012.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018
0220.6293.128 Yêu cầu báo giá