Thông báo

Tài liệu Đại hội 2019 tập 2 đăng ngày 14/4/2019

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS đăng ngày 10/4/2019

Tài liệu Đại hội tập 1 đăng ngày 08/4/2019

Biểu mẫu hồ sơ ứng cử viên HĐQT, BKS ĐH 2019 đăng ngày 30/3/2019

Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT, BKS tại ĐH 2019 đăng ngày 30/3/2019

Thông báo tổ chức ĐH cổ đông 2019 đăng ngày 30/3/2019

Chốt DS cổ đông 2019   Ngày đăng 01/3/2019

Báo cáo đề cử, ứng cử 2018(Tải về :  Bao cao kết quả ứng cử đề cử 2018.doc ) Ngày đăng: 14/04/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tập 2(Tải về :  Tài liệu Đại hội tập 2.rar ) Ngày đăng: 11/04/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tập 1(Tải về :  Tài liêu Đại hội tập 1.rar ) Ngày đăng: 11/04/2018

Nghị quyết số 223/NQ-HĐQT ngày 06/04/2018(Tải về :  223.pdf ) Ngày đăng: 09/04/2018

Thông báo thay đổi lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(Tải về : TB2.jpg ) Ngày đăng: 09/04/2018

Mẫu biểu về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội thường niên 2018(Tải về :  Mẫu chung HĐQT, BKS.rar ) Ngày đăng: 07/04/2018

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội thường niên 2018(Tải về :  TBĐCUC.pdf ) Ngày đăng: 07/04/2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(Tải về : TB.pdf ) Ngày đăng: 04/04/2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(Tải về :  NQHĐQT.docx ) Ngày đăng: 01/07/2017

Thông báo: TUYỂN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG(Tải về :  TTGD.pdf ) Ngày đăng: 27/10/2017

Quy chế hoạt động HĐQT Công ty 2017(Tải về :  Quy che hoat dong HDQT Cty 2017.doc ) Ngày đăng: 16/06/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022(Tải về :  Bao cao kết quả ứng cử đề cử.pdf ) Ngày đăng: 16/06/2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 TẬP 2(Tải về :  Tài liệu Đại hội tập 2.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 TẬP 1(Tải về :  Tài liệu đại hội Tập 1.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Đề cử , ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2020(Tải về :  Thong Bao.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Mẫu Đề cử , ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2020(Tải về : Mẫu đề cử, ứng cử.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(Tải về :  chtcng.zip ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo về việc gia hạn tổ chức họp đại hội cổ đông 2017(Tải về :scan0002.png ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016 TẬP 2(Tải về :  Tài liệu đại hội,Tập2.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016 TẬP 1(Tải về :  Tài liệu đại hội,Tập1.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(Tải về :scan0005.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo số 266/TB-SCL về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Tải về :  266.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Kế hoạch 2015 điều chỉnh(Tải về :  KH 2015 điều chỉnh.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀO THÁNG 6 NĂM 2016(Tải về : scan0002.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cp Sông Đà Cao Cường(Tải về : ) Ngày đăng: 07/03/2018

Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cp Sông Đà Cao Cường(Tải về : ) Ngày đăng: 07/03/2018

Giấy chứng nhân đăng ký chứng khoán 20/1/2016(Tải về :  giay chung nhan dang ky chung khoan_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v đính chính thông tin Nghị quyết về phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết(Tải về :  Doc2.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 06/01/2016(Tải về : Bao cao ket qua phat hanh 3 trieu cp.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung(Tải về :scan0004.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2015 (đăng ký thay đổi lần thứ 9)(Tải về : scan0006.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Tải về :  New Microsoft Word Document.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng số 592/2015/TB-SCL ngày 22/10/2015(Tải về :  Thong bao phat hanh (da dinh chinh)sign.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo số 589/2015/SCL V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền(Tải về :  TB chot danh sach.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Điều chỉnh ngày chốt danh sách CĐ(Tải về :  Dieu chinh ngay chot danh sach gui uy ban_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Điều chỉnh Bản cáo bạch SCL 2015(Tải về :  Dieu chinh ban cao bach_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bản cáo bạch SCL 2015(Tải về :  2_ban cao bach SCL 22102015.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết HĐQT số: 568/NQ-HĐQT ngày 13/10/2015 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt)(Tải về :  nghi quyet HDQT_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Bảng cáo bạch (Tải về :  Ban cao bach SCL_final 12102015_signed.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CỔ TỨC, CỔ PHIẾU(Tải về : Ngh- quy-t 02.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 TẬP 2(Tải về :  tap2.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Báo cáo của Ban kiểm soát(Tải về :  Bao cao cua BKS.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 TẬP 1(Tải về :  Tai lieu dai hoi 2015 tap 1.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Trích Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 337/NQ-HĐQT ngày 8/4/2015(Tải về :  Trich NQ 2015.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(Tải về : scan0001.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015(Tải về :  TB 298.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2013 đợt 1(Tải về :  TB So 505.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Tài liệu Đại hội 2014 (tập 2)(Tải về :  Tai lieu DH tap2.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Tài liệu Đại hội 2014 (tập 1)(Tải về :  TLDH2014 tap 1.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Kế Hoạch 2014 trình ĐH 2014 kèm theo Nghị quyết Số: 239/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014(Tải về :  Kế hoạch SXKD 2014.xls ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung và Kế hoạch 2014 trình ĐH 2014(Tải về :  Nghị quyết T4-2014.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2011 và đại hội thường niên 2014(Tải về :  Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và đại hội (4).pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

Nghị quyết trả cổ tức 2011(Tải về :  Nghị quyết trả cổ tức.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo trả cổ tức T12 năm 2013(Tải về :  Thong bao trả cổ tức T12-2013.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp ngày 06/12/2013(Tải về :  Nghi quyet ngay 06- 12-2013.pdf ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (báo cáo của BKS)(Tải về :  Bao cao cua BKS tinh dai hoi co dong thuong nien 2013.doc ) Ngày đăng: 07/03/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013(Tải về :  TLDH.rar ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013(Tải về : scan0002.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thay đổi ngày đại hội đã dự kiến tại Thông báo ngày 01/3/2013;(Tải về : dang 2.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông đại hội thường niên 2013(Tải về : tb.jpg ) Ngày đăng: 07/03/2018
0220.6293.128 Yêu cầu báo giá